Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Báo cáo quản trị

Hệ báo cáo quản trị của phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cho phép người dùng xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp dưới dạng các báo cáo dựng sẵn(Re-built) trên nền Excel bằng cách kết hợp những dữ liệu có sẵn trong phần mềm với nguồn dữ liệu bên ngoài của Excel thông qua dịch vụ truy xuất dữ liệu kế toán ACNXL Services.

AccNetMAC là một dịch vụ cung cấp một phương thức truy xuất nhanh chóng những dữ liệu cơ sở do hệ thống phần mềm AccNetERP cung cấp thông qua các bảng tính Excel. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng các hàm và được đăng ký tự động vào môi trường Excel dưới dạng Add-ins.

Dựa trên một môi trường rất quen thuộc là Microsoft Excel, người dùng sử dụng dịch vụ này để truy xuất những dữ liệu cơ bản của phần mềm kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác của Excel để tạo ra các báo cáo kế toán quản trị theo ý muốn. Báo cáo chỉ được xây dựng một lần và sẽ được sử dụng cho nhiều kỳ báo cáo.

Một số báo cáo tiêu biểu:

     - Lưu chuyển tiền tệ: 2 phương pháp (trực tiếp và gián tiếp)

     - Thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu

     - Báo cáo lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban

     - Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh: So sánh kế hoạch với thực tế, so sánh tốc độ phát triển qua nhiều tháng, quý, năm

Bao-cao-quan-tri-AccNetC-ERP.jpg