Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

​Hệ thống quản lý Fax

Hệ thống quản lý Fax của phần mềm Lạc Việt SurePortal c​ho phép người dùng gửi trực tiếp fax từ giao diện web
Tính năng quản lý fax của SurePortal cho phép tất cả người dùng trong hệ thống có thể gửi fax trực tiếp từ giao diện của ứng dụng. Chức năng quản lý fax giúp chia sẻ tài nguyên FAX server cho tất cả mọi người dùng trong hệ thống, tất cả các yêu cầu gửi fax được hệ thống ghi nhận lại và xếp vào hàng đợi để lần lượt gửi đi đến nơi được người dùng chỉ định.

Tự động nhận fax đến và đưa vào hệ thống
Hệ thống quản lý fax của SurePortal có khả năng nhận tất cả các fax được gửi đến máy FAX. Mặc định tất cả các bản fax này được lưu ở mục đợi phân phối. Nhân viên phụ trách phân phối fax sẽ gửi fax đến người nhận thông qua hệ thống. Tất cả người dùng trong hệ thống đều có một mục "Fax của tôi" nơi chứa tất cả fax được gửi đến cho mỗi người dùng.

Phân phối Fax đến người dùng
Hệ thống quản lý fax còn cung cấp khả năng tự động phân phối fax về người dùng, cho phép người quản trị thiết lập một số quy luật để phân phối fax, mỗi khi có fax được gửi đến hệ thống tự động kiểm tra thông tin fax gửi đến với các qui luật được khai báo trong hệ thống, nếu khớp hệ thống quản lý fax sẽ tự động tiến hành phân phối fax về nơi qui luật được chỉ ra.
Với những nội dung fax cần sự phê duyệt và phân công giải quyết, hệ thống quản lý fax của SurePortal cho phép chuyển vào hệ thống quản lý công văn như một công văn mới.​

Nhận và gửi fax từ nhiều số khác nhau
Thông qua fax service trong quản lý fax của cổng thông tin điện tử SurePortal, người quản trị có thể cấu hình hệ thống nhận và gửi fax từ nhiều số khác nhau.
Quan-ly-fax-SurePortal.png
Giao diện tạo fax trên hệ thống SurePortal