Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Kế Toán Tổng Hợp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP với phân hệ kế toán tổng hợp cung cấp các sổ sách từ tổng hợp đến chi tiết theo hai hình thức sổ sách kế toán: Nhật ký chung và chứng từ ghi sổ.

Phần mềm AccNetERP còn cung cấp thêm một số tính năng:

     - Cho phép thiết lập lịch tài chính trùng hoặc khác với năm lịch.

     - Kiểm tra hợp lệ trước khi cập nhật.

     - Chính sách xét duyệt chứng từ.

     - Cập nhật sổ cái theo từng chứng từ, từng sổ nhật ký hoặc cả kỳ kế toán.

     - Cập nhật dữ liệu đa lớp: dữ liệu chung, nội bộ, thuế, dự toán.

     - Thiết lập chính sách chiết khấu thanh toán cho từng hoá đơn.

     - Xử lý chênh lệch tỷ giá trong kỳ và cuối kỳ.

     - Kết thúc niên độ kế toán.

     - Theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí đa chiều: Tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí.

     - Kết chuyển chi phí tự động hoặc theo thiết lập của người dùng.

     - Phân bổ chi phí linh hoạt:

     + Đối tượng phân bổ và nhận phân bổ: Tài khoản, phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí.

     + Căn cứ phân bổ linh hoạt: Hệ số cố định, theo phát sinh tài khoản, số lượng...

Ke-toan-tong-hop-AccNetC-ERP-01.JPG
 

Lập dự toán kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết đến từng phòng ban, trung tâm chi phí, mục phí.

Theo dõi công nợ đa tiền tệ, chi tiết theo đối tượng, hoá đơn, công trình, đề án, và theo dõi định mức công nợ cho từng khách hàng, nhà cung cấp. Giúp doanh nghiệp lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: Chi tiết theo hóa đơn, tổng hợp theo đối tượng, kèm theo đó là tính tuổi nợ quá hạn, trong hạn với số ngày trong chu kỳ tính tuổi linh hoạt; tính tuổi nợ chi tiết theo hoá đơn hoặc nhóm theo đối tượng, nhân viên bán hàng.

Ngoài ra, phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP còn cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của Việt Nam và hàng loạt các báo cáo quản trị:

     - Báo cáo tài chính: Bảng cân đối số phát sinh; cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp); thuyết minh báo cáo tài chính.

     - Báo cáo thuế: Tờ khai thuế; bảng kê đầu vào; bảng kê đầu ra. 

     - Báo cáo quản trị: Phân tích chỉ số tài chính; phân tích báo cáo tài chính; phân tích chi phí; báo cáo lãi (lỗ) theo phòng ban, trung tâm phí.

Ke-toan-tong-hop-AccNetC-ERP-02.jpg