Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý phát hành hóa đơn

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cho phép doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn và chủ động trong việc quản lý phát hành hóa đơn của mình theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 153/2010/TT-BTC, thông tư 200/2014/TT-BTC.

Quy trình phát hành hóa đơn tại doanh nghiệp được thực hiện trên phần mềm như sau:

     - Lập quyết định áp dụng hóa

     - Khởi tạo mẫu hóa đơn

     - Lập thông báo phát hành hóa đơn

     - Các chức năng quản lý hóa đơn khác: bảng kê hủy hóa đơn, bảng kê xóa hóa đơn, hóa đơn chưa sử dụng....

Quan-ly-phat-hanh-hoa-don-AccNetC-ERP-01.JPG
 

Phần mềm AccNetERP còn hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Quan-ly-phat-hanh-hoa-don-AccNetC-ERP-02.JPG