Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý tiền

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetC for ERP Trading giúp người làm kế toán quản lý dữ liệu phát sinh liên quan đến thu và chi tiền trong doanh nghiệp, bao gồm kế toán tiền gửi ngân hàng và kế toán tiền mặt tại quỹ, tiền hạch toán hay các loại nguyên tệ khác.

In phiếu thu, phiếu chi theo nhiều khổ giấy (A4, A5), theo nhiều loại giấy (giấy thường, giấy cuộn...).

Phần mềm cho phép quản lý chặt chẽ các phát sinh thu, chi, tồn quỹ chi tiết đến từng tài khoản tiền và quản lý tiền đa nguyên tệ.

AccNetC for ERP Trading tự động tính toán và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Cung cấp các báo cáo tập hợp phát sinh thu chi theo từng lý do thu chi và sổ quỹ và nhật ký thu chi.

Ngoài ra, Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetC for ERP Trading cung cấp thêm công cụ lập dự toán ngân sách cho việc thu chi tiền, in báo cáo so sánh giữa số thực tế và số kế hoạch theo từng tháng, từng quý.

Quan-ly-tien-AccNetC-ERP.jpg