Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản trị chi phí

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP tập hợp chi phí theo mục phí, trung tâm chi phí, công trình, hợp đồng… Tự động phân bổ chi phí cuối kỳ theo các bút toán kết chuyển định kỳ và phân bổ định kỳ. 

Phần mềm hỗ trợ phân tích chi phí theo trung tâm chi phí và mục phí như: Điện thoại, công tác phí, quảng cáo, lương nhân viên bán hàng.

Tập hợp chi phí, doanh thu, xác định kết quả lãi lỗ gộp theo nhiều tiêu thức áp dụng khác nhau như: phòng ban, lĩnh vực hoạt động, hợp đồng, công trình, đề án… Phần mềm cho phép khai báo giá nhập kho thành phẩm tạm tính và tự động điều chỉnh theo giá thành thực tế. Cập nhật giá thành thực tế kỳ trước làm giá thành tạm tính cho kỳ sau.

Phần mềm tự động sinh ra các bút toán kết chuyển chi phí và phân bổ chi phí định kỳ theo nguyên tắc người dùng tự định nghĩa cho từng loại bút toán.

Căn cứ phân bổ chi phí có thể được quy định trước, ít thay đổi như: Hệ số phân bổ chi phí, số giờ công tiêu chuẩn… hay các căn cứ phân bổ biến đổi như: Số giờ công thực tế, sản lượng, tiền lương, nhân công sản xuất.

Phần mềm AccNetERP còn hỗ trợ việc tính giá thành thực tế.​

Quan-tri-chi-phi-AccNetC-ERP.JPG