Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Thông tin lãnh đạo

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP sẽ tự động tính toán và cung cấp nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng cần thiết. Thông tin tài chính tổng hợp thể hiện ở dạng số liệu hoặc biểu đồ, cho thấy sự biến động qua khả năng so sánh giữa các kỳ, quý, năm.

Tổng hợp các thông tin tài chính doanh nghiệp dưới dạng biểu đồ hoặc số liệu tóm lược, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng nắm tổng quan tình hình tài chính qua các số liệu tồn quỹ, tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả, doanh thu bán hàng…

Cung cấp 23 chỉ tiêu quan trọng về đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, bao gồm:

     - Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh

     - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

     - Tình hình đầu tư và cơ cấu vốn kinh doanh

Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng so sánh giữa các kỳ, quý và năm.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cung cấp bộ phân tích báo cáo tài chính cho phép so sánh dữ liệu qua các kỳ, năm.