Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-ERP

Quản lý kho

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho.

Phần mềm có nhiều tính năng, tiện ích đặc biệt, phù hợp với đặc thù quản lý kho của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực như: Theo dõi hàng hóa theo số lô hạn dùng, chuyển đổi đơn vị tính, kiểm soát xuất kho theo định mức, thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho từng vật tư, hàng hóa, và danh sách các mặt hàng lỗi thời... để doanh nghiệp có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng.

Ngoài ra, phần mềm còn nhiều chức năng khác nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý tồn kho một cách tối ưu:

     - Quản lý tồn kho theo tình trạng nhập, xuất ( bao gồm 4 tình trạng nhập xuất: Báo giá, đặt hàng, đã thực nhận, đã ra hoá đơn) và theo đa chiều (kho, vị trí kho, lô, seri).

     - Quản lý mặt hàng theo cấu hình, màu sắc, kích thước.

     - Quản lý kết hợp giữa tồn kho vật lý (thực nhập, thực xuất) và tồn kho sổ sách (nhập, xuất theo hoá đơn).

     - Phần mềm cho phép kiểm soát lô: Theo dõi tình trạng, tính chất, hiệu lực, hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc của lô.

     - Cho phép người làm kế toán thiết lập chế độ xác nhận thực nhận, thực xuất hàng khi nhập, xuất kho.

     - Định kỳ, cho phép kế toán lập được danh sách hàng hoá để kiểm kê kho cùng với thủ kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế.

     - Và phân loại hàng tồn kho theo ABC.

    - Phần mềm đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kì, bình quân tức thời, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh. Kế toán có thể quy đổi đơn vị tính khi hạch toán các chứng từ nhập kho theo đơn vị tính này và xuất ra theo đơn vị tính khác. Và có thể chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp.

Phần mềm AccNetERP cung cấp đầy đủ các biểu mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, báo cáo tồn kho, sổ chi tiết vật tư, hàng hóa... theo quy định. Và cung cấp báo cáo: tồn kho tức thời, danh sách hàng lỗi thời, vòng quay hàng tồn kho, top (...) mặt hàng có vòng quay lớn/nhỏ nhất và tính tuổi hàng tồn kho.​

Quan-ly-kho-AccNetC-ERP.jpg