Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Các phân hệ Giải Pháp LV-Collaboration

Quản lý quy trình

Phân hệ Quản lý quy trình của phần mềm Lạc Việt SurePortal hỗ trợ định nghĩa quy trình sử dụng trong các ứng dụng tích hợp:
  • SurePortal định nghĩa các quy trình xử lý trên cổng, ví dụ: Quy trình quản lý biên tập tin.
  • Hỗ trợ phân quyền người sử dụng trên quy trình: Phân quyền xử lý từng công đoạn của quy trình.
  • Cổng thông tin điện tử SurePortal có thư viện quản lý quy trình động: Hỗ trợ phát triển các và tích hợp các ứng dụng hướng quy trình.
  • Số hóa quy trình.​
  • Tự định nghĩa form tiếp nhận.
  • Tự định nghĩa quy trình xử lý (WWF).
  • Ngoài ra, Quản lý quy trình SurePortal còn giúp khai thác thông tin.

  Quan-ly-quy-trinh-SurePortal.png

                                     Quản lý quy trình trên hệ thống SurePortal